Czy firmy świadomie łamią obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy?

Data publikacji: 31.05.2010r.

Kodeks pracy nie zawiera w sobie nomenklatury bezpośrednio nawiązującej do flot samochodowych. Nie znaczy to jednak, że jego przepisy nie obowiązują pracodawców i pracowników wykorzystujących do prowadzenia działalności biznesowej samochodów służbowych.

Przytaczamy te najważniejsze. Na czerwono zaznaczyliśmy te sformułowania które szczególnie dotyczą flot samochodowych

DZIAŁ DZIESIĄTY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Rozdział I

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w

zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i

higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i

higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie

tych poleceń,

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia

i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom

zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki

społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko

piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy,

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

§ 21. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do

wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 2071. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych

stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku

awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub

ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Art. 212. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana :

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny

pracy,

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem,

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z

warunkami środowiska pracy,

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i

higieny pracy,

6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 

Art. 224. § 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego

niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania

zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:

1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich

obsługę przez osoby należycie przeszkolone,

2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają wymagań, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących

katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

 

Jednolity tekst Kodeksu Pracy: http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/k0000000.htm

 

PODSUMOWANIE:

 

Przekazując samochód służbowy pracownikowi z całą pewnością „stwarzana jest możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników” (art.. 224. § 1 KP).

Ten fakt nakłada na pracodawcę OBOWIĄZEK (nie prawo, przywilej itp.) podejmowania działań zapobiegających takiemu niebezpieczeństwu. Czy tak się dzieje w firmach? Czy wyposażamy samochody w profesjonalne apteczki (pomimo braku obowiązku) i dostarczamy pracownikom wiedzę jak z nich skorzystać? Czy prowadzimy obowiązkowe szkolenia BHP poszerzone o uświadamianie pracowników o ryzyku w ruchu drogowym? Czy weryfikujemy umiejętności kierowców (szczególnie tych niezawodowych) przed przekazaniem samochodu do codziennego użytku?

 

Kolejne punkty KP nakładają na pracodawcę inne obowiązki jak np. „organizowanie pracy uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy”. Czy ustalanie celów sprzedażowych, wizyt u Klientów rozsianych po całym kraju bez względu na realne możliwości przemierzania setek kilometrów dziennie przez handlowca zapewnia wypełnienie tego obowiązku?

 

Czy we flotach istnieje system kar i nagród pomagający w „egzekwowaniu przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa”?