Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Kodeks postępowania partnerów

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PARTNERSTWA DLA BEZPIECZEŃSTWA

DROGOWEGO

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk (Kodeks), stanowi zbiór zasad, jakimi

powinni kierować się Partnerzy będący członkami Stowarzyszenia Partnerstwo

dla Bezpieczeństwa Drogowego (Stowarzyszenie). Zasady te są zgodne z

zapisami statutu Stowarzyszenia.

2. Kodeks jest katalogiem ogólnych zasad, jakimi powinni kierować sie Partnerzy

Stowarzyszenia i nie stanowi regulaminu jego pracy.

3. Celem samoregulacji i samokontroli jest dobrowolne zobowiązanie się

Partnerów do tego, że ich działania będą prowadzone w poczuciu

odpowiedzialności społecznej, zgodne z dobrymi obyczajami i nie będą

zachęcały do niebezpiecznych zachowań na drodze.

 

 

II. ZASADY PODSTAWOWE

 

1. Zasada równości

Działania Stowarzyszenia opierają się na partnerskich relacjach firm,

organizacji lub też osób je tworzących. Partnerstwo stara się aby na tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego spoglądać wielowątkowo i z różnych perspektyw. Dlatego w miarę możliwości, we władzach Stowarzyszenia zasiadają osoby wywodzące się z różnych środowisk – firm biznesowych, organizacji społecznych oraz agend rządowych.

 

2. Zasada otwartości

Stowarzyszenie i Partnerzy dążą się do propagowania przyjętych zasad

wewnątrz własnych organizacji jak i na zewnątrz w celu podniesienia

standardów bezpieczeństwa drogowego jak i pozyskania nowych Partnerów

Stowarzyszenia.

 

3. Zasada apolityczności

Stowarzyszenie oraz Partnerzy, nie mogą w jakichkolwiek swoich działaniach

opowiadać się po stronie którejkolwiek partii czy ugrupowania politycznego czy

też ich przedstawicieli.

 

4. Zasada neutralności

Działania Stowarzyszenia oraz działania Partnerów nie powinny zawierać treści

dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne,

płeć lub narodowość.

 

5. Zasada odpowiedzialności społecznej

Działania Stowarzyszenia oraz Partnerów powinny być prowadzone zgodnie z

zasadami życia społecznego i w poszanowaniu środowiska naturalnego.

 

III. ZASADY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PROMOCYJNO-REKLAMOWĄ

PARTNERÓW W ZAKRESIE BRD

 

1. Reklamy produktów i usług nie powinny prezentować niebezpiecznych,

niezgodnych z przepisami prawa zachowań na drodze, chyba że ma to na celu

ich zdyskredytowanie.

 

2. Reklamy produktów i usług nie powinny zachęcać do brawurowej i

niebezpiecznej jazdy pojazdami, chyba że ma to na celu zniechęcenie odbiorcy

do takiego postępowania.

 

3. Reklamy produktów i usług nie powinny prezentować niebezpiecznych praktyk

związanych z prowadzeniem wszelkich pojazdów, n.p; pojazdów

jednośladowych bez ochrony głowy, jazdy samochodami bez zapiętych pasów

bezpieczeństwa, bez zapalonych świateł mijania, jazdy z nadmierna

prędkością, oraz czynności, podczas których przekraczane są przepisy ruchu

drogowego.

 

4. Reklamy produktów i usług nie powinny prezentować spożywania alkoholu

podczas prowadzenia pojazdów oraz ich prowadzenia pod jego wpływem,

chyba że ma to na celu zniechęcenie odbiorcy do takiego postępowania.

 

5. Reklamy produktów i usług nie powinny prezentować zachowań, które mimo

tego że nie łamią przepisów, są niebezpieczne z punktu widzenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. nieodpowiedzialna jazda na

skateboardzie, rolkach na drogach)

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W przypadku uporczywego, rażącego łamania wyżej wymienionych zasad

przez jednego z Partnerów, każdy inny Partner ma prawo do zgłoszenia

swojego zastrzeżenia do Zarządu Stowarzyszenia.

 

2. Za rażące naruszenie powyższych zasad dobrego postępowania

Zarząd może odpowiednio do charakteru i skali wykroczenia zastosować: sankcje, zawarte w Statucie Stowarzyszenia.

  • kodeks typ: Plik PDF, waga: 236,25 KB