Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Statut

Statut Stowarzyszenia Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego

z siedzibą w Warszawie

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

 

1. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w mieście stołecznym Warszawie.

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach.


 Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 2

 

1. Cele Stowarzyszenia:

a) działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar w Polsce,

b) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) poprawa standardów bezpieczeństwa w zarządzaniu flotami samochodowymi,

d) wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,

e) opracowywanie projektów oraz strategii dotyczących rozwiązań komunikacyjnych, technicznych, zabezpieczeń pojazdów, i podobnych,

f) współpraca w zakresie realizacji projektów z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) dostarczanie wiedzy (szkoleń), organizację seminariów, debat publicznych itp.,

b) podnoszenie świadomości (publikacje, kampanie edukacyjne i informacyjne),

c) współdziałanie w celach statutowych z innymi osobami, a w szczególności z organizacjami społecznymi, organami samorządu i organami administracji państwowej, w tym także z organizacjami za granicą; w szczególności współpracę Stowarzyszenia z Global Road Safety Partnership,

e) fundowanie nagród, wyróżnień i stypendiów dla osób i instytucji wydatnie przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 3

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających.

4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec zamieszkujący lub niezamieszkujący teren Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, spełniająca wymogi uregulowane postanowieniami niniejszego Statutu oraz decyzjami Zarządu Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze jednogłośnej uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanych, informując pozostałych członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni o podjętej decyzji.

7. Decyzja negatywna jak również zdanie odrębne któregokolwiek z członków Zarządu musi być uzasadnione na piśmie (wzór uzasadnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu, a wzór deklaracji załącznik nr 2)

8.1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) czynnego i biernego wyborczego prawa do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszania wniosków i uczestniczenia we wszystkich jego pracach.

8.2. Członkowie wspierający mają prawo do:

a) zgłaszania wniosków i uczestniczenia we wszystkich jego pracach, udziału w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

9. Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

c) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

10. Członkostwo ustaje na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

b. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zarząd,

c. śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

d. wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów w przypadku uznania działań członka za sprzeczne ze Statutem i szkodliwe dla Stowarzyszenia,

e. skreślenia z listy członków przez Zarząd wobec utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skreślenia z listy członków przez Zarząd wobec stwierdzonych działań i zachowań naruszających bezpieczeństwo na drodze.

11. Były członek, który utracił członkostwo na skutek skreślenia przez Zarząd z listy członków lub wykluczenia uchwałą Zarządu, ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu.

 

 Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 4

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata.

3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większości głosów wszystkich obecnych.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym dla wyboru członka władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zebranie Członków.

6. Organem doradczym jest Rada Programowa. Wyboru Rady Programowej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większości głosów wszystkich obecnych.

 

§ 5

Walne Zebranie Członków

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący oraz sekretarz.

7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków każdorazowo spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych

przypadkach:

a) Zarząd,

b) Komisja Rewizyjna,

c) Członkowie Stowarzyszenia, w liczbie co najmniej 51% wszystkich członków

9. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania w formie pisemnej z potwierdzeniem odbioru lub za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie, może to zrobić wnioskodawca, o którym mowa w ust. 8 lit. b i c.

10.1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a) uchwalenie statutu i jego zmian,

b) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich,

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10.2 Jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego

Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 6

Zarząd

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Uprawnionymi do reprezentowania Zarządu w stosunkach wewnętrznych Stowarzyszenia są Prezes, a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.

4. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i  obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum).

6. Zarząd składa projekt Regulaminu (określający zasady działania Zarządu) celem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

8. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) nadzór nad realizacją decyzji Stowarzyszenia (w tym Zarządu) oraz nadzór nad pracą Dyrektora biura Stowarzyszenia,

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań majątkowych,

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9.Członkowie Zarządu mogą być wybierani na następne kadencje.

 

§ 7

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

 

§ 8

Rada Programowa

 

 1. Rada Programowa jest organem doradczym Stowarzyszenia powołanym do wypracowywania strategicznych dokumentów Partnerstwa, ich ewaluacji oraz ewaluacji porozumienia z Global Road Safety Partnership
 2. W skład Rady Programowej mogą wchodzić członkowie zwyczajni, członkowie wspierający,  członkowie honorowi oraz eksperci zewnętrzni. W skład Rady Programowej nie mogą wchodzić członkowie zarządu Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie członków ustala skład Rady, biorąc pod uwagę reprezentację trzech sektorów tworzących Stowarzyszenie.
 4. Raz do roku Walne Zgromadzenie ocenia pracę Rady i w razie konieczności dokonuje zmian w jej składzie.
 5. Rada Programowa spotyka się nie rzadziej niż co pół roku. Pomiędzy spotkaniami pracuje w trybie obiegowym.
 6. Do zadań Rady Programowej należy:
  1. przygotowanie strategicznych dokumentów programowych Stowarzyszenia i przestawienia ich Walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia.
  2. Coroczne przeglądanie MoU z GRSP oraz proponowanie zmian
  3. Ewaluacja merytorycznego sprawozdania Stowarzyszenia za rok oraz przedstawienie wyników ewaluacji Walnemu Zgromadzeniu

 

 Rozdział V

§ 8

Majątek i fundusze

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, darowizn, dotacji, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

b) przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, jeżeli jednorazowo wartość towaru lub usługi przekracza w PLN równowartość 16.000 EUR. W takim przypadku konieczna jest organizacja przetargu zamkniętego.

 

 Rozdział VI

§ 9

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Upoważnia się Komitet Założycielski Stowarzyszenia do wprowadzenia zmian w statucie, wymaganych przez sąd lub organ nadzoru, do następczej akceptacji przez Walne Zebranie Członków. Powyższe uprawnienie wygasa z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


Rozdział VII

§ 10

Postanowienie końcowe

 

W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) lub innych aktualnych przepisów dotyczących stowarzyszeń.