Portal „Bezpieczna droga do szkoły”

Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły” jest partnerską inicjatywą edukacyjną Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Warszawie, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie oraz Płocku i wydawnictwa Grupa IMAGE sp. z o.o., realizowana pod patronatem i w ścisłej współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główną Policji, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Instytutem Transportu Samochodowego.

Do Portalu, jako inicjatywy otwartej, mogą przyłączyć się inne polskie i zagraniczne organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie edukacji komunikacyjnej. Portal jest otwartym, ogólnodostępnym forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń. Oferuje użytkownikom możliwość nieodpłatnego publikowania treści służących podnoszeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostęp do swoich zasobów wraz z możliwością bezpłatnego pobierania ich w celach niekomercyjnych.

Wydawca Portalu, wydawnictwo Grupa IMAGE sp. z o.o., specjalizuje się w publikacji materiałów edukacyjnych dla kandydatów na kierowców, kierowców, instruktorów, egzaminatorów, służ mundurowych i logistycznych (podręczniki, poradniki, zbiory prawa, programy komputerowe, multimedia, testy, plansze, filmy itp.) oraz podejmuje liczne inicjatywy niekomercyjne służące podnoszeniu jakości szkolenia tych grup, wydając m.in. elektroniczny Tygodnik „Prawo Drogowe@News” i Portal L-instruktor. Oddzielną forma aktywności Wydawnictwa są działania na rzecz edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników dróg – publikacja podręczników, programów komputerowych i innych pomocy oraz prowadzenie Portalu Edukacyjnego Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły” .

http://wychowaniekomunikacyjne.org/