Aktualności

PBD i Bank Światowy zapraszają na konferencję "Koszty wypadków drogowych"

7.5.2012 11:40

Wprowadzenie:

Wypadki drogowe pochłaniają rocznie ponad 4000 ofiar śmiertelnych oraz ok. 50 000 rannych. Poza oczywistymi kosztami społecznymi i moralnymi, niemożliwymi do wycenienia, stanowią one także poważne obciążenie dla finansów państwa. Koszty wypadków drogowych w Polsce szacuje się nawet na 30 mld złotych rocznie! Do kwoty tej zalicza się m.in. koszty ponoszone przez sektor ochrony zdrowia (ratownictwo, hospitalizacja, rehabilitacja) oraz wydatki z systemu ubezpieczeo społecznych (np. zasiłki chorobowe, renty).
Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wypadki drogowe stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, które jest największe w przypadku grup najmłodszych. Dlatego prewencja wypadków drogowych jest działaniem na rzecz zdrowia publicznego i również w tym kontekście należy tę sprawę traktowad.

Przebieg konferencji:

Spotkanie będzie składało się z dwóch części. Pierwsza część – wprowadzająca do debaty z prezentacjami , w których Bank Światowy, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów przestawią wyliczenia kosztów, metodologię badao oraz wpływ wypadków na ogólne zdrowie społeczeostwa.
W części drugiej odbędzie się debata, w której m.in. przedstawiciele parlamentu i eksperci będzie odniosą się do przedstawionych wcześniej faktów i wyliczeo.

 

RAMOWY PROGAM SPOTKANIA:

10.00 otwarcie konferencji

– Bartłomiej Morzycki, Prezes Zarządu PBD
– Beata Bublewicz, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa
  Ruchu Drogowego
– Aleksander Soplioski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
– Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

10.20 część I: raporty/prezentacje
– Koszty wypadków drogowych – Radek Czapski, Bank Światowy
– Wpływ wypadków drogowych na zdrowie publiczne – Paulina Miśkiewicz, WHO
– Szacunek kosztów wypadków drogowych w Polsce i próba ich internalizacji w ramach prac badawczych
  IBDiM w Warszawie – Agata Jaździk – Osmólska, Zakład Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

11.00 część II: debata
Beata Małecka-Libera, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia,
Prof. Dariusz Rosati, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych
Arkadiusz Kosowski, Dyrektor Departamentu Służb Mundurowych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
Dr Krzysztof Kuszewski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH,
Tomasz Tarkowski, Członek Zarządu PZU SA,
Małgorzata Mokrzaoska – JASPERS Regional Office

Moderacja: Kuba Bielak

Godz. 12.00
Podsumowanie i zamknięcie konferencji