Korzyści z członkostwa

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego skupia przedstawicieli wszystkich trzech sektorów życia publicznego, to jest biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Naszym wspólnym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Dołączając do nas, możesz:

• współpracować w gronie wpływowych międzynarodowych organizacji,
• poprawić wizerunek i wzmocnić społeczną odpowiedzialność swojej organizacji,
• popularyzować wiedzę, doświadczenie swojej organizacji w mediach,
• uczestniczyć w ważnych wydarzeniach związanych z BRD,
• mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, poprzez m.in. udział w procesach ustawodawczych.

Jak zostać partnerem

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich firm i instytucji, które chciałyby aktywnie włączyć się we wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. 

Aby przystąpić do Partnerstwa, należy wypełnić deklarację członkowską z podaniem uzasadnienia. Osoby prawne (firmy i organizacje) składają deklarację członka wspierającego, a osoby je reprezentujące składają deklarację członka zwyczajnego.

W deklaracji członka wspierającego dana firma lub organizacja zobowiązuje się do przestrzegania zapisów dokumentów statutowych Stowarzyszenia (Statut, MoU, Kodeks Postępowania Stowarzyszenia) oraz aktywnego uczestnictwa w jego działalności. Ponadto Partner Wspierający zobowiązuje się do wsparcia merytorycznego oraz finansowego Partnerstwa. 

W deklaracji członka zwyczajnego, osoba fizyczna zobowiązuje się do przestrzegania zapisów dokumentów statutowych Stowarzyszenia (Statut, MoU, Kodeks Postępowania Stowarzyszenia) oraz aktywnego uczestnictwa w prowadzonych projektach. Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze podczas walnych zgromadzeń Stowarzyszenia, jest również zobowiązany do dokonywania wpłat rocznej składki członkowskiej.

Wypełnione deklaracje należy przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
ul. Mokotowska 14
00- 561 Warszawa

Uwaga! Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie dla aplikującej organizacji lub osoby.

W przypadku pytań dotyczących zakresu i wymiaru udzielanego wsparcia oraz wysokości składek, prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia.

Zachęcamy do zapoznania się z Deklaracją o ochronie konkurencji

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami: