Fundusz Małych Grantów

Konkurs na realizację projektów „Fundusz Małych Grantów” prowadzony jest od 2012 roku, a jego celem jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

„Fundusz Małych Grantów 2021″

W edycji 2021 promowane będą projekty skierowane do pieszych jako uczestników ruchu drogowego.

Pula środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dofinansowania:
O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje oraz placówki edukacyjne, których celem działania nie jest osiąganie zysków. Organizacje te muszą być zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin realizacji projektu:

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Termin i sposób składania wniosków:
Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 15 lipca 2021r. dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek razem z formularzem budżetu i harmonogramem do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego

  • pocztą lub kurierem na adres:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
Ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Fundusz Małych Grantów 2021″

  • drogą mailową na adres:

biuro@pbd.org.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego, bądź data wpływu wniosku na skrzynkę e-mail.

 

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami: