Aktualności

III edycja Funduszu Małych Grantów

11.4.2014 12:45

W edycji 2014 promowane będą projekty skierowane do niechronionych użytkowników dróg.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000
    (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl

3. Termin realizacji projektu:

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 1 lipca 2015 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 1 czerwca 2014 r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem w formie wydruku oraz w formie elektronicznej,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego kopię wraz z kopią załączników.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:


Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

ul. Pańska 85

00-834 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Fundusz Małych Grantów 2014″

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby Partnerstwa.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.