Aktualności

Seminarium dla dziennikarzy

29.10.2007 9:43

W dniu 25 października, z inicjatywy Auto Klubu Dziennikarzy  Polskich, we współpracy ze Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, przy wsparciu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, odbyło się seminarium „Media i BRD – misja czy komercja”. Reprezentanci organów i instytucji centralnych, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych, mediów oraz goście  z zagranicy   przedstawili diagnozę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach na przestrzeni ostatniej dekady, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce i Europie oraz zastanawiali się, jak mówić o BRD w mediach.
   
O randze problemu niech świadczy podana przez Bogusława Kowalskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie  Transportu, szacunkowa kwota 30 miliardów zł, stanowiąca roczną równowartość szkód, wynikających z wypadków drogowych w naszym kraju! Min. Kowalski szczegółowo przedstawił sytuację w dziedzinie BRD w ostatnich latach i wskazał na bardzo niepokojącą tendencję wzrostu wypadków w roku 2007, scharakteryzował podjęte w ostatnich 2 latach działania i wyraził nadzieję, że będą one kontynuowane i twórczo rozwijane przez kolejne rządy.

Andrzej Grzegorczyk – dyrektor sekretariatu Krajowej Rady BRD   szerzej przedstawił realizację programów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Podkreślił, że Komisja Europejska narzuciła krajom członkowskim Unii Europejskiej radykalny program zmniejszenia ilości wypadków i ich ofiar. Dodał, że działania na rzecz poprawy stanu BRD wymagają woli politycznej rządzących. Tymczasem władze państwowe nierzadko traktują tę problematykę jako coś nieistotnego dla Polski.

Komisarz Leszek Jankowski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP zajął się analizą stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, podczas których odnotowano wzrost liczby wypadków i ofiar. Wśród działań policji, jako cel główny określił  utworzenie i wdrożenie systemu automatycznej kontroli ruchu wraz z budową centrum obsługi fotoradarów oraz zaapelował do mediów o wsparcie tej idei, a nie jej torpedowanie.

Anna Zielińska z Centrum BRD w Instytucie Transportu Samochodowego  szczegółowo przeanalizowała przyczyny pogorszenia bezpieczeństwa na drogach w tym roku (zwłaszcza w pierwszym kwartale). Wyjątkowo łagodna zima spowodowała ponadprzeciętny wzrost ruchu (szczególnie w styczniu i marcu) oraz prędkości jazdy. Wśród działań niezbędnych wymieniła zmniejszenie rzeczywistej prędkości jazdy i zwiększenie stosowania pasów bezpieczeństwa. Poparła też apel kom. Jankowskiego do mediów o wsparcie dla rozszerzania automatycznej kontroli ruchu drogowego, przypomniała ważną cechę nowoczesnych fotoradarów. Są tak skonstruowane, że nie da się ich „oszukać”, bo wszystkie zarejestrowane wykroczenia są zapisane na twardym dysku! A. Zielińska przypomniała, że programy unijne nakładają na wszystkie kraje Unii Europejskiej bezwzględny obowiązek zredukowania do roku 2013 liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o połowę.

Janusz Piechociński – poseł na  Sejm RP VI kadencji  potwierdził konieczność kontynuacji działań rozpoczętych przez ustępujący rząd i potrzebę współpracy ponad partyjnymi podziałami. Przyznał, że konieczne jest sformułowanie narodowego programu na rzecz BRD. Uznał też za niezbędne wsparcie mediów dla problematyki BRD, w tym  utworzenie specjalnego kanału radiowego dla kierowców. Jako jedno z ważnych zadań, które powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa drogowego, wskazał doskonalenie komunikacji i transportu publicznego, także po to, by ograniczać skalę emisji, ta bowiem osiągnęła już poziom tak wysoki, że stosownie do protokołu z Kioto (w sprawie emisji CO2 do atmosfery) polskie cementownie nie mogą zwiększyć produkcji! W dodatku eksplozja motoryzacyjna w naszym kraju osiągnęła taki pułap, że na tysiąc mieszkańców Warszawy przypada teraz 400 aut – więcej, niż w Berlinie!

Waldemar Królikowski – zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nawiązał do kwestii programu radiowego dla kierowców i poinformował o podjęciu przez GDDKiA  rozmów z programem I Polskiego Radia  w sprawie nawiązania ścisłej współpracy.

Agata Szczech i Jarosław Giemza, przedstawiciele stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, zaprezentowali działania, podejmowane na szeroką skalę przez stowarzyszenie zrzeszające firmy i instytucje, których zdaniem obecny stan bezpieczeństwa na polskich drogach stanowi zagrożenie dla każdego użytkownika dróg i przynosi wymierne straty gospodarcze. Liczne projekty i kampanie społeczne realizowane przez Partnerstwo oraz jego członków mają charakter prewencyjny, a ich skuteczność w dużej mierze jest uzależniona od dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Udział w seminarium jest apelem Partnerstwa o zielone światło dla tematyki bezpieczeństwa w mediach i zaproszeniem do długofalowej współpracy. Dzięki staraniom stowarzyszenia w seminarium wzięli udział goście z Holandii: red. Nettie Bakker, redaktor naczelna branżowego magazynu Verkeerskunde oraz Clyde Moerli, dyrektor marketingu i PR Holenderskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Veilig Verkeer Nederland.

Holandia pod względem statystyki wypadków jest jednym z najbezpieczniejszych krajów świata. 0d 75 lat działa tam stowarzyszenie BRD, dla którego najważniejszymi wyzwaniami jest propagowanie trzeźwości, stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci, zwalczanie agresji w ruchu drogowym i promowanie hasła „widzę i jestem widziany”. Ale – co zgodnie podkreślali holenderscy specjaliści – kluczowym zagadnieniem jest harmonijna współpraca z mediami.

Red. Bakker szczegółowo omówiła metody, wykorzystywane w pracy różnorodnych mediów, które zajmują się problematyką BRD. Efekty konsekwentnie prowadzonej działalności, przy wsparciu mediów, są imponujące: liczba zabitych w wypadkach drogowych, z 3264 w 1962 roku zmniejszyła się do 811 w ubiegłym roku  a więc czterokrotnie. Gospodarz seminarium, prezes AKDP Aleksander Żyzny, przedstawił porównywalne dane dla Polski: w 1976 roku 5878 zabitych, w 2006 –  5243, a więc w podobnym okresie uzyskano zmniejszenie liczby ofiar o ok.10%.

Ryszard Fonżychowski, przewodniczący stowarzyszenia „Droga i bezpieczeństwo”, zaprezentował szerokie działania tej organizacji. Przytoczył także przykład poznańskiej szkoły, w której karą za brak szkolnego mundurka jest ubieranie ucznia w żółtą kamizelkę ochronną, stosowaną nie tylko przez policję drogową czy robotników drogowych, ale również zalecaną m.in. rowerzystom. „To działania nieodpowiedzialne i niepedagogiczne, które wpajają młodzieży, że używanie ochronnej kamizelki jest karą za jakieś wykroczenie” – konkludował R. Fonżychowski. Na koniec przedstawiciel „Drogi i bezpieczeństwa” ubolewał, że kierowane do mediów zaproszenia na imprezy na rzecz BRD spotykają się z niemal zerowym zainteresowaniem dziennikarzy.

Leszek Kadelski, dziennikarz tygodnika „Motor” replikował, że organizatorzy akcji BRD powinni lepiej orientować się, którzy dziennikarze zajmują się tą problematyka, bowiem wysyłanie zaproszeń do rąk naczelnych redaktorów nie jest dobrą praktyką.

Jerzy Ołdakowski, prezes Automobilklubu Stołecznego MAK przedstawił działalność i dorobek klubu na rzecz poprawy bezpieczeństwa – ze szczególnym naciskiem na szkolenie ratowników drogowych w ramach Centrum Ratownictwa Drogowego.

Janusz Popiel – prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Poszkodowanym w Kolizjach i Wypadkach Drogowych „Alter Ego” przyznał, że codzienna działalność stowarzyszenia na rzecz BRD wzbudza  niewielkie zainteresowanie mediów, które rośnie tylko w przypadku bulwersujących opinię publiczną spraw z udziałem znanych osób, jak to miało miejsce w przypadku udziału przedstawiciela stowarzyszenia w procesie Otylii Jędrzejczak.

Waldemar Królikowski, zastępca dyrektora GDDKiA w swoim wystąpieniu omówił wysiłki Generalnej Dyrekcji, zmierzające do poprawy stanu sieci głównych dróg. Te wysiłki będą dawać realną podstawę do ograniczenia skali zagrożeń. Za przedsięwzięcie równie ważne uznał dążenie GDDKiA do stworzenia wspólnie z Polskim Radiem systemu informacyjnego, który będzie dostarczał do radioodbiorników samochodowych komunikaty głosowe o utrudnieniach i zagrożeniach w ruchu.

Red. Wiesław Marnic, przedstawiciel SDRP, dokonał analizy mediów, które podejmują problematykę BRD. Wnioski z tej analizy nie są krzepiące – media komercyjne robią to w sposób ogólnikowy, media publiczne nie przywiązują wagi do swojej misji w tym zakresie.

Zamykając seminarium red. Aleksander Żyzny stwierdził, że nikt z jego  uczestników nie miał wątpliwości, iż obecna sytuacja wymaga ciągłego, konsekwentnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu, a przykłady przestawione przez gości z Holandii dowodzą, że możliwości są ogromne. Jednak niezbędne jest zdecydowanie większe niż dotychczas zaangażowanie mediów. W imieniu organizatorów seminarium zaapelował o zielone światło dla BRD w mediach.