Aktualności

Rozpoczynamy II edycję Funduszu Małych Grantów

7.5.2013 14:32

W edycji 2013 promowane będą projekty, które zgodnie z tematyką II Światowego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będą poświęcone tematyce bezpieczeństwa pieszych.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl

3. Termin realizacji projektu:

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 20 lipca 2014 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 20 czerwca 2013r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem w formie wydruku oraz w formie elektronicznej
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

 
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

ul. Pańska 85

00-834 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Fundusz Małych Grantów 2013″

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby Partnerstwa.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.