Aktualności

Rusza Konkurs Małych Grantów

12.9.2017 13:40

W tym roku promowane będą projekty, które skupią się na zagadnieniu prędkości, jako głównej przyczyny wypadków drogowych. Temat konkursu jest zgodny z hasłem IV Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszonego w tym roku przez ONZ.

Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl w dziale Pliki do Pobrania.

3. Termin realizacji projektu:

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 1 lipca 2018 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 17 października 2017r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem,
  • przesłać wersję elektroniczną drogą mailową,

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Fundusz Małych Grantów 2017″

Drogą mailową:

granty2017@pbd.org.pl


Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku w wersji elektronicznej do siedziby Partnerstwa.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 608 622 297