Aktualności

Spotkanie z Komisarz UE ds. transportu Violetą Bulc

23.2.2015 16:42

Pani Violeta Bulc była przede wszystkim zainteresowana inicjatywami, które podejmują organizacje pozarządowe w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego. Uczestnicy spotkania mogli zaprezentować swoje najlepsze praktyki w tej dziedzinie.

O działaniach sygnowanych przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego opowiedział Bartłomiej Morzycki. Wśród nich  znalazł się m.in. projekt Bezpiecznej Floty skierowany do kierowców i menadżerów aut służbowych, projekt Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa, rozpoczęty przez firmę Renault, a od roku 2014 koordynowany przez PBD, a także współpraca przy kampaniach, których celem jest zmniejszenie liczny pijanych kierowców. Ograniczony czas spotkania nie pozwolił na zaprezentowanie wszystkich inicjatyw, podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie i grono partnerów, którzy je tworzą. Wobec tego uzgodniono, że PBD przygotuje i prześle do biura Pani Violety Bulc zestawienie dobrych praktyk, które na przestrzeli ostatnich lat były podejmowane w ramach zwiększania bezpieczeństwa drogowego.  

W drugiej części spotkania, Komisarz UE ds. transportu, zapytała zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych o problemy, z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy. Poprosiła także o opinie i komentarze do działań, jakie Komisja Europejska może podjąć, aby pomóc w poprawie bezpieczeństwa drogowego.

Bartłomiej Morzycki  Prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, zasygnalizował, że w Polsce odczuwalny jest brak jednolitego, silnego ośrodka koordynującego wszystkie działania związane z bezpieczeństwem drogowym, który wsparty byłby określonymi kompetencjami decyzyjnymi  i środkami finansowymi. Podkreśli, że brakuje systemu edukacji na szczeblu szkół powszechnych. Problemem jest również niespójna legislacja z zakresu ruchu drogowego. Z bardzo dobrych praktyk KE w poprzednich latach wymienił inicjatywę funkcjonującą pod nazwą Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Maciej Wroński członek Zarządu PBD i Prezes stowarzyszenia Transport i Logistyka Polska, zwrócił uwagę na to, że mamy bardzo dobrą legislację unijną, ale warto byłoby przyjrzeć się, jak jest ona realizowana w praktyce. Zaproponował wzmocnienie funkcji kontrolnych Komisji Europejskiej nad rzeczywistym realizowaniem przyjętych już dyrektyw.  Odniósł się do głośnej w ostatnim czasie kwestii MiLoG-u oraz prób ograniczania kabotażu przez działania innych państw członkowskich UE.  Podkreślił, że zbyt duża liczba pustych przebiegów oznacza zagrożenie brd, wyższą emisję spalin i kongestię. Podobne skutki rodzi brak dostatecznej liczby parkingów i bazy noclegowo-sanitarnej, które dodatkowo uniemożliwiają realizację dyrektyw już przyjętych przez Unię Europejską.

Paweł Wideł, członek Partnerstwa z ramienia General Motors i wiceprezes Związeku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych poruszył trzy kwestie. Zasygnalizował większe zwrócenie uwagi na stan techniczny samochodów poruszających się po drogach Polski i Europy i jego wpływ na bezpieczeństwo drogowe, a także ochronę środowiska. Wyraził opinię, że warto byłoby jeszcze raz przyjrzeć się przepisom umożliwiającym sprzedaż i poruszanie się po polskich drogach samochodami z kierownicą po prawej stronie. Zdaniem Pawła Widła przepis ten rodzi duże prewdopodobieństwo zwiększenia liczby wypadków drogowych z udziałem samochodów tego typu. Ostatnia kwestia, nad którą warto się pochylić w sposób szczególny, to bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg.

Ryszard Fonżychowski ze Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo,  zasygnalizował, że w ramach programów unijnych skierowanych do organizacji pozarządowych, brakuje projektów skupionych na edukacji w dziedzinie brd. Wyraził opinię, że w Polsce również trudno jest uzyskać organizacjom pozarządowym wsparcie finansowe.

Agata Hinc przedstawicielka firmy SHELL podziękowała za możliwość spotkania w takim gronie. Uznała, że budowanie platformy do rozmowy i wymiany doświadczeń, to bardzo ważna inicjatywa, aby działania w zakresie brd były jeszcze bardziej skuteczne.

Barbara Król wieloletni ekspert z zakresy brd przypomniała, że poprawa bezpieczeństwa drogowego w Polsce to efekt kilkunastu ostatnich lat. To rezultat dobrze zaplanowanych działań, które teraz przynoszą efekty. Niebezpieczeństwo jakie widzi w Polsce to zmniejszenie finansowania na działania związane z brd w stosunku do lat poprzednich i mniejszy nacisk na scentralizowane i silne działania ogólnopolskie. Barbara Któl przypomniała, że w latach poprzednich Unia Europejska bardzo wspierała projekty naukowo-badawcze. Podkreśliła, że warto byłoby to kontynuować, tym bardziej, że programy te były często projektami parasolowymi dla projektów krajowych, dawały konkretne wnioski i rekomendacje. To pozwalało na stałe, zaplanowane, konkretne działania. Padła propozycja skierowana do przedstawicieli KE, aby zrobić drugą turę projektów, które się sprawdziły, a które były inspirowane przez Komisję Europejską.

Ewa Łabno-Falęcka przedstawicielka firmy Mercedes-Benz, poparła scentralizowane działania. Uznała, że w Polsce brakuje jeszcze myślenia strategicznego w dziedzinie brd, to jednak wymaga zmiany światopoglądu i postaw. Prawdopodobnie powodem powolnych zmian jest brak jednego, silnego organu, który mógłby pełnić faktyczną funkcję koordynującą.  Podkreśliła, jak ważna jest w dzisiejszych czasach komunikacja, szczególnie komunikacja w sieci. Przyznała, że tematem bezpieczeństwa drogowego, nie jest łatwo zainteresować społeczeństwo. Można natomiast brać przykład z udanych, inteligentnych i atrakcyjnych kampanii przeprowadzanych w poszczególnych krajach europejskich i zwielokrotniać ich zasięg.

Andrzej Urbaniak z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów zaapelował o ujęcie w przyszłych planach budżetowych UE, funduszy na projekty badawczo-naukowe z zakresu brd. Podkreślił, że warto promować projekty, które polegają na przenoszeniu dobrych praktyk z jednego kraju, do drugiego.

Podczas spotkania głos zabrała również Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Agata Foks, która zaprezentowała założenia długookresowej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

Na zakończenie Pani Violeta Bulc zachęciła do przesyłania swoich projektów i inicjatyw z zakresu brd. Zapewniła, że wszystkie one zostaną poważnie potraktowane przez jej biuro.