Aktualności Wyróżnione

System szkolenia kandydatów na kierowców – raport NIK

12.9.2023 21:59

System szkolenia przyszłych kierowców jest w opłakanym stanie. Na każdym etapie pojawiają się poważne problemy, począwszy od jakości kursów, a skończywszy na pracy instruktorów, funkcjonowaniu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i postawie egzaminatorów – taka diagnoza pochodzi od Najwyższej Izby Kontroli (NIK). W efekcie Polska od wielu lat znajduje się w ogonie państw Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa na drogach, a grupa kierowców w wieku od 18 do 24 lat stanowi największy odsetek sprawców wypadków. Roczne koszty wypadków i kolizji wynoszą ponad 39 miliardów złotych.

Najważniejsze wnioski

do Ministra Cyfryzacji o:

 • wdrożenie funkcjonalności CEK, które pozwoli starostom i marszałkom województw na typowanie OSK oraz WORD do kontroli ich działalności

do Ministra Infrastruktury o:

 • zmianę finansowania WORD w celu uniezależnienia działalności ośrodków od dodatkowych wpływów z egzaminów poprawkowych oraz przegląd lokalizacji WORD;
 • dokonanie analizy zasadności dalszego funkcjonowania jednostek terenowych WORD utworzonych po 2013 r. w miejscowościach, w których nie można zapewnić wystandaryzowanych warunków do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego;
 • niezwłoczne wdrożenie niektórych obowiązków dotyczących okresu próbnego, określonych w ustawie o kierujących pojazdami, niezależnie od uruchomienia narzędzi technicznych w CEK;
 • rozważenie przekazania kompetencji tworzenia i weryfikacji pytań egzaminacyjnych do Instytutu Transportu Samochodowego;
 • wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających powtórne przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy w dniu, w którym wynik egzaminu był negatywny;
 • określenie okresu ważności egzaminów teoretycznych dla kandydatów na kierowców;
 • ograniczenie możliwości składania egzaminów poprawkowych poprzez wprowadzenie limitu podejść odpowiednio do części teoretycznej oraz do części praktycznej, a także wprowadzenie konieczności odbycia dodatkowego przeszkolenia, po wyczerpaniu tego limitu;
 • wprowadzenie obowiązku przystąpienia do egzaminu państwowego w WORD najbliższym siedzibie OSK, w którym był uzyskany pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego;
 • pisemne poświadczanie przez instruktora prowadzącego szkolenie danej osoby faktycznego posiadania przez tę osobę wiedzy i umiejętności oraz uznania tej osoby za przygotowaną do przystąpienia do egzaminu państwowego;
 • określenie celów i planu nauczania;
 • rozszerzenie i uzupełnienie programów szkoleń oraz egzaminów dla kandydatów na kierowców (kat. B prawa jazdy) o tematykę związaną z kierowaniem samochodami ciężarowym o dmc do 3,5 t;
 • wprowadzenie regulacji dotyczących nauczania instruktorów;
 • wprowadzenie dodatkowych narzędzi nadzoru nad szkoleniem kierowców;
 • uregulowanie egzaminów kwalifikacyjnych na instruktorów i egzaminatorów.

do starostów o:

 • podjęcie współpracy z policją i WORD przy kontrolach ośrodków szkolenia kierowców;
 • skuteczniejszy nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Więcej informacji: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/system-szkolenia-kandydatow-na-kierowcow.html