Aktualności

Konsultacje wewnętrzne Partnerstwa w sprawie Narodowego Programu BRD na lata 2013-2020

28.2.2013 12:24

Na początku spotkania omówiono projekt pod kątem czterech priorytetów, tzw. 4E (Engineering, Enforcement, Emergency, Education). Na temat inżynierii dróg wypowiedział się Pan Andrzej Grzegorczyk, na temat nadzoru Maciej Wroński, zagadnienia dotyczące edukacji, a zawarte w Narodowym Programie przybliżyła Pani Maria Dąbrowska-Loranc. O sytuacji w ratownictwie medycznym opowiedział dr Adam Maciej Pietrzak.

Po prezentacjach miała miejsce ciekawa dyskusja. Zaproszeni goście zgłosili kilka, bardzo konkretnych propozycji do Narodowego Programu. Szczególnie wyraźnie akcentowano konieczność, jak najszybszego wprowadzenia przepisów dotyczących młodych kierowców, które obecnie zostały odłożone na trzy lata. Zwrócono uwagę również na dysproporcję wynikającą z bardzo wysokich wymagań technicznych stawianych nowym samochodom, a nieskutecznym system badań okresowych dla starych samochodów. Osoby szczególnie zaangażowane w tworzenie programów profilaktycznych i kampanii skierowanych do dzieci, podkreślały, że potrzebna jest odgórna, kompleksowa kontrola MEN-u nad realizowaniem przez szkoły obowiązku edukacji z zakresu brd.

To tylko kilka zagadnień, z całej palety omówionych i poruszonych podczas spotkania konsultacyjnego. Obecnie wszystkie tezy są opracowywane przez Biuro Partnerstwa. Na ich podstawie powstanie dokument z rekomendacjami do projektu Narodowego Programu, który zostanie przekazany na ręce Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W najbliższym czasie dokument ten zostanie udostępniony również na naszej stronie.

 

Noty biograficzne prelegentów „Konsultacji wewnętrznych Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego w sprawie Narodowego Programu BRD na lata 2013-2020”:

Andrzej Grzegorczyk
Absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziale Budownictwa Drogowego; studia podyplomowe z inżynierii ruchu w Krakowie i Paryżu. Staże techniczne we Francji, Finlandii i Holandii. Uprawniony do projektowania i prowadzenia robót, rzeczoznawca, również Komisji Europejskiej (Taiex). Pracował w jednostkach obecnej Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad od 1970 do 1992 roku. Od tego czasu Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Obecne zatrudniony jako dyrektor ds. Projektu w firmie Saferoad CEE Sp. z o.o. we Włocławku oraz doradca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych z psychologii transportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Od 2000 roku Członek Komisji Budownictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Członek założyciel GRSP w Genewie oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Maciej Wroński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniewersytetu Warszawskiego. Swoją pracę zawodową rozpoczynał w Departamencie Administracji Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a kolejno pracował w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W latach 2003 – 2007 był Dyrektorem Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, a w 2007 – 2008 – Dyrektorem ds. prawnych w ZMPD. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Prawnego w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Podczas swojej kariery zawodowej wdrażał niezbędne zmiany i procesy związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, opracowywał szczegółowe założenia nowego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz obecnie obowiązującą strukturę BRD w Polsce.

Maria Dąbrowska- Loranc

Zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego od ponad 30 lat. Obecnie pełni funkcję kierownika Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. Uczestniczyła w stażach zawodowych we Francji i Holandii. Zajmuje się opracowaniem programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie centralnym i lokalnym oraz przygotowaniem i realizacją programów edukacyjnych. Kieruje realizacją wielu międzynarodowych projektów badawczych, w tym między innymi Module Close to, ERIC, SOL, ISEMOA, AVENUE, BEST POINT, SAFEWAY2SCOOL,  czy EUCHIRES. Jest członkiem zespołów eksperckich, w tym Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego Kwartalnika BRD. Przygotowuje referaty i wykłady o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego na konferencje krajowe i międzynarodowe.

Adam Maciej Pietrzak
Lekarz medycyny ratunkowej, lekarz specjalista anestezjolog, członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, posiadacz certyfikatu ALS Europejskiej Rady Resuscytacji, autor publikacji naukowych oraz podręczników nauki pierwszej pomocy.