Aktualności

Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu Małych Grantów

2.9.2015 7:49

Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu Małych Grantów

 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

ogłasza konkurs na realizację projektów:

Fundusz Małych Grantów 2015

Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W edycji 2015 promowane będą projekty skierowane do dzieci jako uczestników ruchu drogowego.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz placówki edukacyjne.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl w dziale Pliki do Pobrania.

3. Termin realizacji projektu:

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 1 lipca 2016 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 2 października 2015r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem,
  • przesłać wersję elektroniczną drogą mailową,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego kopię wraz z kopią budżetu oraz harmonogramu.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:


Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Fundusz Małych Grantów 2015″


Drogą mailową:info@pbd.org.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku w wersji elektronicznej do siedziby Partnerstwa.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.