Aktualności

Okrągły Stół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

25.2.2009 10:58

Było to kolejne spotkanie organizowane przez Partnerstwo, podczas którego przedstawiciele administracji rządowej (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej) i innych instytucji państwowych (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Transportu Samochodowego), zaproszeni eksperci, jak również przedstawiciele producentów napoi alkoholowych mogli podzielić swoimi wnioskami na temat faktycznego stanu w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Zbigniew Rapciak, Podsekretarz Stanu w Ministerswie Zdrowia Pan Adam Fronczak oraz Posłowie Janusz Piechociński i Michał Szczerba.

Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:

  • skuteczności działań reedukacyjnych dedykowanych nietrzeźwym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie w warunkach recydywy.
  • wyeliminowania społecznego przyzwolenia na jazdę w stanie nietrzeźwym
  • funkcjonowania systemu egzekwowania prawa przez organy i koordynacji działań instytucji państwowych (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Transportu Samochodowego), organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów (np. producentów alkoholu w celu poprawy sytuacji) w aspekcie podejmowania działań profilaktycznych
  • skutecznych rozwiązań w tym zakresie poprzez prezentację programu pilotażowego „Piłeś? nie jedź!” w Olsztynie, którego model zastosować można w innych miastach

Roboczy charakter spotkania dał możliwość wypracowania propozycji konkretnych działań usprawniających działanie systemu profilaktycznego. Propozycje dotyczyły trzech podstawowych jego składników: skutecznej egzekucji prawa, odpowiednio dedykowanych programów społeczno-edukacyjnych jak również skutecznych kampanii społecznych. Okrągły Stół jest punktem wyjścia do rozpoczęcia prac w grupie roboczej złożonej z przedstawicieli zaproszonych organizacji.

Raport podsumowujący spotkanie, uwzgledniajacy wszystkie wnioski i propozycje, zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.