Aktualności

Otwarcie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

23.5.2014 10:17

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce (wspierających działalność POBR): Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W wydarzeniu udział wzięli także parlamentarzyści: Stanisław Żmijan, przewodniczący Komisji Infrastruktury oraz Michał Szczerba, przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Pomimo faktu, że w Polsce następuje systematyczny spadek liczby ofiar wypadków drogowych, to nadal w ich następstwie traci życie średnio 9 osób dziennie, a 120 zostaje rannych. Potrzeba poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozostaje w dalszym ciągu palącą kwestią, dlatego w latach 2010-2013 w Instytucie Transportu Samochodowego powstało Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR), które realizuje zalecenia Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz założenia europejskich projektów: SafetyNet i DaCoTA, czyli kompleksowego podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa na drogach.

– Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to jednostka wspierająca władze centralne i lokalne w procesie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zajmuje się gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem danych z zakresu brd. Dane te mogą służyć m.in. do oceny skuteczności podejmowanych działań, kreowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszenia świadomości społeczeństwa w obszarze zagrożeń w ruchu drogowym – tłumaczył podczas otwarcia konferencji dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS.

– Ponadto POBR współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką brd w kraju i za granicą, m.in. z Krajową Radą BRD, Policją, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkimi Radami BRD, Wojewódzkimi Obserwatoriami BRD, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Ośrodkami Szkolenia Kierowców, Komisją Europejską, europejską bazą danych (CARE) – w ramach międzynarodowej bazy danych IRTAD oraz z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) – dodał dyrektor Marcin Ślęzak.

Głównym celem POBR jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest dostarczenie danych o zagrożeniach i rozpowszechnienie wiedzy na temat sposobu poprawy obecnego stanu rzeczy. Rzetelnie przygotowana baza danych o zdarzeniach drogowych jest podstawą do identyfikacji głównych problemów z zakresu brd, a także punktem wyjścia dla planowania działań prewencyjnych i źródłem informacji w procesie oceny wdrożonych przedsięwzięć. Od zakresu oraz jakości zbieranych danych i ich analiz w dużej mierze zależy trafność podejmowanych decyzji. Właściwe decyzje pozwolą zaś zapobiegać wypadkom i zmniejszać ich ewentualne skutki.

Dane i informacje zgromadzone w POBR są przeznaczone dla przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, zarządców dróg wszystkich szczebli, specjalistów z różnych dziedzin: projektantów, psychologów, nauczycieli, prawników, policjantów i studentów, a także przedstawicieli mediów. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę http://www.obserwatoriumbrd.pl