Działania partnerów

Raport podsumowujący V edycję akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”

18.4.2015 21:18

Program uzyskał patronaty honorowe : Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendanta Głównego Policji oraz Zespołu Parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.                                                                                                                                                                                      Patronat medialny objęły: Auto Świat i Portal Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły”.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Firmy  LeasePlan Fleet  Management Polska, która wyraża przekonanie, że edukacja z zakresu bezpiecznego zachowania na drodze powinna zaczynać się już na etapie szkolnym i wyraźnie to akcentuje.
W realizację zaangażowało się bezpośrednio  20 000 uczniów, około 900 nauczycieli i wychowawców, oraz ponad 100 szkół w całym kraju. Dodatkowo licznie udział wzięli rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnych ( policja, administracja lokalna, media ) mieszkańcy, pracownicy szkół, inne szkoły, które o programie informowali sami uczestnicy.
Organizator zaprosił szkoły,  nauczycieli i uczniów w całym kraju do uczestnictwa, do kuratorów oświaty zwrócił się o wsparcie informacyjne. Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska, wystosowała specjalny list do kuratorów oświaty, dyrektorów szkół, wychowawców i uczniów, zachęcając i motywując do włączenia się w działania w ramach programu.

Przebieg akcji
Szkoły zapoznawały się z materiałami merytorycznymi i statystykami przygotowanymi przez organizatora, wykorzystywały plakat V edycji do informowania o przedsięwzięciu, ogłaszały konkursy na hasło i prace plastyczne. Na korytarzach i w klasach przygotowano gazetki tematyczne. W wielu przypadkach całe społeczności szkolne były zaangażowane w przygotowania i udział w programie.    Informowano  również rodziców, do których kierowano apele i organizowano pogadanki na podstawie materiałów opracowanych przez uczniów.
Większość szkół i nauczycieli podjęła działania wg proponowanego harmonogramu, czyli 18 i 19 grudnia 2014 r., ale również w dniach wcześniejszych, oraz na początku stycznia 2015 r.                                                        Dominujące były dyskusje i debaty uczniów , na które w założeniach programu kładzie się szczególny akcent.  
Niezależnie organizowano przedsięwzięcia towarzyszące, zwiększające siłę oddziaływania akcji: apele szkolne, przedstawienia, psychodramy, happeningi uliczne,  spotkania z ofiarami wypadków drogowych,  policjantami ruchu drogowego, ratownikami.  Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się pokazy mody odblaskowej.  Odwiedzano groby ofiar wypadków drogowych ( często uczniów) , w wielu przypadkach uczczono pamięć ofiar minutą ciszy w nawiązaniu do Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych ( w listopadzie ).  Konkursy literackie i plastyczne dla uczniów były standardem , praktycznie w każdym przypadku.                                                                                                                                                   Nierzadko angażowano samorządy lokalne, media , straże miejskie, katechetów i księży.

Różnorodność podjętych działań ilustruje kilka cytatów z raportów nadesłanych ze szkół i od nauczycieli:
– „ … zorganizowaliśmy Dzień Kamizelki Odblaskowej, w którym uczniowie i nauczyciele byli ubrani w kamizelki odblaskowe”,
– „ … w trakcie spotkania z ofiarą wypadku, która dzieliła się traumatycznymi przeżyciami oraz  doświadczeniami  związanymi z wypadkiem komunikacyjnym  uczniowie zadawali pytania”,
– „ … podczas happeningu w naszej miejscowości uczniowie rozdawali ulotki, odblaski pozyskane od sponsorów, oraz przeprowadzali wywiady z mieszkańcami na temat noszenia odblasków”,
– „ … przygotowaliśmy hasło dla rodziców – Bezpieczny, świadomy Rodzic to bezpieczne Dziecko –  oraz informację na gazetce ściennej o wypadkach z udziałem dzieci, … rodzice razem z dziećmi wymyślali hasła związane z tematem”,
– „ … po zapoznaniu się z materiałami i udziale w debatach uczniowie jednogłośnie stwierdzili, ze odblaski mają ogromny wpływ na widoczność na drodze.  Jeden z uczniów wyznał, że jego mama jeździ rowerem, który nie ma żadnego oświetlenia. Wzruszył cała klasę, gdy zadeklarował, ze zadba o jej bezpieczeństwo”,
– „ … w dyskusji wykorzystywano doświadczenia własne uczniów. Widząc tak duże zaangażowanie naszych uczniów, będziemy kontynuować nasze działania w kolejnych akcjach”,
– „ … młodzież kojarzyła odblaski z plastikowym misiem przyczepionym do plecaka.  Akcja uświadomiła im, że warto podczas kupowania ubrań i butów zwracać uwagę na elementy odblaskowe, które ratują życie i są przyszywane przez markowe firmy”,
– „ …  uczniowie wykazali się zrozumieniem tematu i kreatywnością” ,
– „ …  akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów , wpłynęło kilkadziesiąt prac konkursowych”  
                       
W końcowej fazie uczniowie, nauczyciele i szkoły przesłali do organizatora swoje prace, relacje i sprawozdania.   4-osobowe jury wnikliwie zapoznało się z przesłanymi pracami i kierując się założeniami programu dokonało wyboru laureatów i wyróżnionych w czterech kategoriach: Uczeń – wiersz, hasło, praca plastyczna, Uczeń – krótki utwór literacki, Nauczyciel i Szkoła. Przekazano dyplomy i nagrody zdobywcom trzech miejsc w każdej kategorii, oraz wyróżnienia.  Lista zwycięzców konkursu znajduje się na stronie internetowej organizatora.

Podsumowanie
Wiedza na temat realizacji programu czerpana jest z nadsyłanych sprawozdań, oraz ankiet wypełnianych przez uczestniczące szkoły i nauczycieli. Ankiety pozwalają dokładnie przyjrzeć się inicjatywom i przebiegowi akcji, liczbie uczestników, oraz profilowi i stopniu zaangażowania. Narzędzia te są dokładnie analizowane, a płynące z nich wnioski służą dalszemu doskonaleniu formuły przedsięwzięcia.
Ilość szkół zaangażowanych była faktycznie wyższa niż podano powyżej,  jednak nie wszystkie nadesłały sprawozdania i ankiety, formalnie nie brały więc udziału w akcji.   Poziom merytoryczny V edycji, zarówno w fazie realizacji, jak i zgłoszeń do konkursu był bardzo wysoki.   W zasadzie nie było prac płytkich  i  bezwartościowych.
Uczniowie angażując się czerpali ze swojej wiedzy, doświadczeń i emocji. Proponowali rozwiązania, z przekonaniem podejmowali temat i z zapałem brali udział w działaniach towarzyszących. Uczestniczące szkoły i nauczyciele wykazali dużą determinację i zaangażowanie, pomimo okresu przedświątecznego. Niewątpliwie, jednak właśnie ten czas służył bezpośredniemu przeniesieniu nowej wiedzy i doświadczeń na świadome  postawy i zachowanie uczniów w czasie wolnym, również w okresie ferii.
Akcja wpisała się do kalendarza wielu szkół uczestniczących w programie.                                                                                                                                                                      Podobnie, jak we wcześniejszych edycjach, kierowane są prośby o kontynuację.

opracowanie:
Alicja Fonżychowska
Koordynatorka Projektu
Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”
www.drogaibezpieczenstwo.org.pl