Aktualności

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach

11.2.2009 12:51

Spotkaniu partnerów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przewodniczyli inspektor Jacek Zalewski – dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk – I zastępca komendanta głównego Policji.

Uczestnicy podjęli dialog na temat zasad oraz form współpracy w tworzeniu kalendarza działań o charakterze profilaktycznym, jak również omówili założenia realizowanych programów prewencyjnych. Reprezentanci różnych środowisk, w tym administracji zarówno rządowej jak i samorządowej, mieli doskonałą okazję do wymiany poglądów, doświadczeń w dotychczasowych działaniach.

W 2009 roku Policja w swoich działaniach wyznaczyła trzy założenia priorytetowe. Pierwsze z nich to poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – m.in. pieszych i rowerzystów. Kolejny cel to kompleksowe działania skierowane do motocyklistów, jak również i rowerzystów. Jako jedno z głównych zadań przedstawiciele Policji wymienili przeprowadzenie programów profilaktycznych ukierunkowanych na młodych uczestników ruchu drogowego, stanowiących grupę najwyższego ryzyka.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, podobnie jak inni uczestnicy spotkania, zadeklarowało chęć aktywnej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wsparcie dla realizacji poszczególnych projektów, a także zaoferowało pomoc w tworzeniu wszelkich programów o charakterze profilaktyczno – prewencyjnym.