Aktualności

Efektywność kampanii społecznych – konferencja brd w Budapeszcie

6.4.2012 10:50

TEMATY KONFERENCJI: 

 • Przedstawienie idei konferencji CERSC (Conference in Effectiveness of Road Safety Campaigns);
 • Rola KTI na Węgrzech (odpowiednika Instytutu Transportu Samochodowego w Polsce) w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Prezentacja stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na Węgrzech i wpływu kampanii na zmiany zachowań wśród kierowców;
 • Przykłady wzorców mobilności na Węgrzech;
 • Prezentacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przez spółkę Browary Węgierskie;
 • Prezentacja ogólnowęgierskiej kampanii społecznej pod nazwą: Każdy z nas jest pieszym;
 • Przedstawienie głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego programu SOL;
 • Prezentacja analizy transportu publicznego pod kątem bezpieczeństwa w Polsce przez przedstawicieli Wydziału Zarządzania, Politechniki Częstochowskiej;
 • Zaprezentowanie doświadczeń i najlepszych praktyk programu SOL na Słowacji, przedstawiciele Wydziału Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Komunikacji z Uniwersytetu Żylina;
 • Kampanie społeczne Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2011 r. – Joanna Fliegier z KRBRD przedstawiła prezentację Kampanie społeczne realizowane przez KRBRD w 2011 roku, w której zaprezentowała informacje na temat działalności Sekretariatu KRBRD, w szczególności założeń, przebiegu i rezultatów kampanii „Nie jedź na kacu. Włącz myślenie”, „Zapnij pasy. Włącz myślenie” oraz „Prędkość zabija. Włącz myślenie”, realizowanych w 2011 roku.

Interesującym punktem debaty wśród uczestników konferencji stał się element obowiązującego na Węgrzech prawa, które nie dopuszcza żadnego limitu alkoholu dla kierowców, a także charakter spotów społecznych w różnych państwach. W Szwecji praktykowane jest odejście od drastycznych scen związanych z wypadkiem drogowym. W Czechach natomiast spoty filmowe zawierają dosłowne
i drastyczne kadry z symulacji wypadków drogowych.

Dla uczestników konferencji zorganizowano wizytę techniczną do Instytutu KTI, podczas której prezentowane były:

 • Symulatory pasów bezpieczeństwa (o prędkości ok. 12 km/h);
 • Pokaz jazdy symulatorem motocyklowym, prezentowany przez węgierskiego mistrza świata –  motocyklistę Gabora Talmacsi;
 • Symulatory jazdy samochodem ciężarowym;
 • Alkogogle i alkomaty używane na Węgrzech;

 W kolejnym dniu konferencji głównymi tematami były:

 • Prezentacja węgierskiego programu szkoleń z bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Elet Uton”;
 • Prezentacja kampanii organizowanej przez Instytut Transportu Samochodowego w Polsce, pn. „Klub pancernika klika w fotelikach” – Michał Kopacki;
 • Prezentacja kampanii społecznych w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości usług, realizowanych w komunalnych przedsiębiorstwach transportowych w Polsce.

 INFORMACJA O STANOWISKU INNYCH UCZESTNIKÓW SPOTKANIA 

 • Węgierskie statystykibezpieczeństwa ruchu drogowego nieznacznie poprawiły się od 2006 r. Przedstawiciel Instytutu Transportu KTI na Węgrzech, Prof. Dr. Péter Holló wskazał na duży wskaźnik problemu jazdy bez pasów bezpieczeństwa. Według szacunków pasy bezpieczeństwa mogłyby zmniejszyć skutki wypadków w skali roku o 108 ofiar śmiertelnych, 369 poważnych obrażeń oraz o 478 drobnych urazów. Podkreślił, że bardzo ważnym elementem jest edukacja kierowców pod kątem zapinania pasów. Poza tym ogólna liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się na Węgrzech o 40% porównując rok 2011 i 2010, średnia spadkowa wśród państw członkowskich UE wyniosła 44%. Jednak analizując wypadki śmiertelne na Węgrzech w 2010 roku (przypadające na 10.000 pojazdów silnikowych) wśród 19 państw członkowskich OECD Węgrzy wyprzedzają jedynie Koręę Południową. Dlatego tak ważne jest prowadzenie działań prewencyjnych i edukacyjnych, w tym kampanii uświadamiających.
 • Spółka Browary Węgierskie zaprezentowały kampanię, którą realizują w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu pod nazwą JóFEJ. Przewodnim hasłem kampanii jest trzeźwy i odpowiedzialny kierowca, który jest wzorem do naśladowania. W ramach kampanii stworzono także najważniejsze przykazania odpowiedzialnego kierowcy, skupiając się na pozytywnych ideach, a nie zakazach.
 • Gergely Böszörményi-Nagy, Szef Departamentu Komunikacji Strategicznej na Węgrzech opowiedział o założeniach i rezultatach kampanii pn. Wszyscy jesteśmy pieszymi, której partnerami są: Węgierski Narodowy Departament Policji, Centrum Transportu w Budapeszcie, Biuro ds. Zapobiegania Przestępczości, Węgierska masa krytyczna Moms, Szkoła dla dzieci niewidomych, Narodowy Instytut Niewidomych Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych oraz Urząd Miasta w Budapeszcie. Głównym narzędziem kampanii jest interaktywna mapa niebezpiecznych punktów na drodze zamieszczona na stronie kampanii.
 • Barbora Kolarova reprezentująca Stowarzyszenie Obywatelskie „Oziveni” w Czechach, zaprezentowała cykl akcji dla dzieci pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”, które zainicjowały szereg działań infrastrukturalnych w okolicach szkół, m.in. budowa chodników, bezpiecznych skrzyżowań, oświetlenia. Szczegóły tego projektu można odnaleźć na stronach internetowcyh: www.nazelenou.cz oraz www.prazskematky.cz

PODSUMOWANIE: 

 • Kampanie społeczne w innych krajach na rzecz przeciwdziałania prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków są uzupełnianie przez różne sposoby zwalczania zjawiska jazdy po pijanemu: programy rehabilitacyjne, instalowanie alkolocków, zaostrzenie przepisów prawa. 
 • Drastyczne kampanie społeczne dot. brd są normą w krajach takich jak np. Czechy.   W tym kraju praktykowane jest również konsultowanie tego, jak wyglądać ma spot kampanii, ze środowiskami, do których ma dotrzeć np. z młodzieżą. Takie praktyki stosuje się również w Polsce. 
 • Wśród prezentowanych grup docelowych kampanii, w dużej mierze zwrócono uwagę na problem niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych , motocyklistów, rowerzystów z dużym naciskiem na edukację dzieci. 
 • Analiza doświadczeń innych krajów pozwala zauważyć, jakie negatywne skutki idą za brakiem skoordynowanych działań w zakresie wprowadzenia przedmiotu wychowania komunikacyjnego w szkołach m.in. w Polsce i na Węgrzech. Na tle działań innych państw, można zauważyć, że w Polsce brakuje silnej reprezentacji i współpracy w zakresie działań dla niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz specjalnych działań dedykowanych osobom niepełnosprawnym. 
 • Największym i najbardziej efektywnym narzędziem w działaniach podejmowanych przez państwa UE jednogłośnie okazały się portale społecznościowe oraz reklamy w internecie. To właśnie za pomocą nowoczesnych kanałów komunikacji przekaz trafia do wybranej grupy docelowej i buduje bardzo duży zasięg.

 Więcej informacji nt konferencji znajduje się na stronie http://premiumrelations.hu/cersc2012/index.php?home.php